18+

Hạ Hầu Đôn

Tào Tháo

Hạ Hầu Đôn

Tư Mã Ý

Hứa Chữ

Gia Cát Lượng

Lưu Bị

Gia Cát Lượng

Quan Vũ

Triệu Vân

Đại Kiều

Lục Tốn

Đại Kiều

Tôn Quyền

Chu Du

Điêu Thuyền

Đổng Trác

Điêu Thuyền

Hoa Đà

Lữ Bố